Genskabelse af fortidens samfund – ved hjælp af sproget

"Fortiden er et fremmed land". Maleri af de nu uddøde urokser fra hulerne i Lascaux (ca. 15.300 f.Kr.)

"Fortiden er et fremmed land". Maleri af de nu uddøde urokser fra hulerne i Lascaux (ca. 15.300 f.Kr.)

Den slags sprogforskere, der er ansat på Roots of Europe, beskæftiger sig først og fremmest med rekonstruktion af forhistoriske sprog og sprogudviklinger. Det drejer sig om at genskabe tilstande – nemlig forskellige kronologiske stadier af ikke-overleverede sprog – såvel som begivenhedsforløb, nemlig ændringer, der finder sted mellem to stadier af et sprog. En opgave kan fx bestå i at afdække en bestemt del af sprogudviklingen fra urgermansk (talt omkring Kristi fødsel, men ikke direkte overleveret) til oldnordisk, som er et fyldigt overleveret sprog, kendt fra masser af tekster, eller for den sags skyld helt til moderne dansk, der jo stadig tales og udvikler sig. Men den kan også bestå i at gøre rede for et forløb mellem to sprogstadier, hvoraf ingen af dem er direkte overleveret, kun rekonstrueret – genskabt – på grundlag af reflekser i overleverede sprog. Der kunne fx være tale om det førnævnte urgermansk på den ene side og dets forgænger, det urindoeuropæiske sprog, på den anden.

Rekonstruktion af sprog kan i mange tilfælde ikke meningsfyldt skilles fra rekonstruktion af forhistoriske samfund. Sprogforskerne har gennem de sidste århundreder udviklet meget stringente metoder, hvormed man kan påvise, om bestemte sprog er beslægtet med hinanden eller ej. Dermed skulle man mene, at vejen var banet for at sammenholde sprogforskernes resultater med fx arkæologernes. Desværre er det i nabovidenskaberne ikke altid lige kendt, præcis hvor stringente og hvor vigtige de sprogvidenskabelige metoder er, endsige hvad de består i.

Eksempelvis skrev den anerkendte, nu afdøde, arkæolog Jørgen Jensen fra Nationalmuseet i det firbindsværket Danmarks Oldtid – samt i Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie – at man ikke længere behøver operere med forestillingen om en indoeuropæisk sprogenhed, fordi vi nu ved, at alt kan lånes fra ét sprog til et andet, således også helt basale hverdagsord som fx personlige pronominer. Dermed mente han, at ligheder teoretisk set altid kunne afspejle kontakter mellem (i øvrigt ubeslægtede) sprog, og at der derfor ingen beviser var for genetisk sprogslægtskab overhovedet. Selvom det ganske vist er rigtigt, at alle slags ord og for den sags skyld også andre elementer i sprogene kan lånes (fx er de engelske pronominer they og them lånt fra nordisk), er det helt afgørende modargument, som Jensen overså, at vi kun véd dette, fordi vi har fundet ud af det med den samme metode, hvorved vi kan se, hvad der ikke er lånt. Uden den systematisk-komparative metode ville vi slet ikke vide dét, som Jensen ganske rigtigt påpeger, at vi ved. Metoden siger, at overfladiske ligheder ikke er vigtige: konsonanten p i det ene sprog må gerne svare til vokalen y i et andet, hvis bare dette er en systematisk regel, og alle undtagelser til den kan forklares som andet end tilfældige. Forklaringer kan være analogi (fx at uregelmæssige verber retter sig ind efter regelmæssige), kontamination (sammenblanding af to ord), dialektblanding, lån fra andre sprog eller ekspressiv orddannelse (lydsymbolik). Lydlovene afslører det fælles udgangspunkt, som er et sprog, der har eksisteret på et tidspunkt.

Den snorekeramiske kultur, også kaldet stridsøksekulturen, er traditionelt blevet kædet sammen med en indoeuropæisk indvandring til Europa østfra i Bronzealderen.

Den snorekeramiske kultur, også kaldet stridsøksekulturen, er traditionelt blevet kædet sammen med en indoeuropæisk indvandring til Europa østfra i Bronzealderen.

Et beslægtet problem er, at man i årtier inden for arkæologien meget nødig ville forsøge at knytte en sprogenhed (og dermed en bestemt folkegruppe) til et fundmateriale eller et kulturkompleks (som indoeuropæisktalende stammer versus den snorekeramiske kultur). Det var den gennemgående opfattelse, at det var de nye opfindelser selv, der spredte sig, og ikke samtidig folkegrupperne eller sprogene. I hvert fald var det ugleset at påstå, at man kunne konkludere noget som helst om det. Det er ved at ændre sig nu. Et eksempel på den nye opfattelse finder man hos Kristian Kristiansen, én af Roots of Europes eksterne samarbejdspartnere. Han – og vi – vil ganske vist ikke hævde, at man kan vide alt om, hvilke folkegrupper der kan knyttes til hvilke kulturkomplekser, og hvilke migrationer der dermed har fundet sted hvornår. Vi er godt klar over, at der sikkert har været uddøde sprog, vi aldrig kommer til at vide noget om, og som vi derfor ikke kan knytte til et bestemt fundmateriale. Men for at bringe forskningen videre finder vi det vigtigt at opstille sandsynlige scenarier, der om ikke andet kan tjene som arbejdshypoteser. Her er det ikke mindst vigtigt at sammenholde den sproglige og arkæologiske viden med de resultater, der i de seneste år er nået inden for populationsgenetikken. Hver videnskab har sine ting at fortælle om begivenheder i fortiden, og sammen kan de fortælle rigtig meget.

Sprog eksisterer kun sammen med mennesker, der taler dem. Den logiske konsekvens er, at hvis bestemte sprog udviser systematiske lydlige overensstemmelser og dermed går tilbage til én fælles sprogform, ja, så påviser dette forhold samtidig eksistensen af en fortidig befolkningsgruppe, der talte dette sprog. Kritikere har gennem fagets historie påpeget angiveligt problematiske ting ved denne opfattelse.

For det første er det blevet fremhævet, at man ikke altid kan sætte lighedstegn mellem folk og sprog; fx kan et bestemt sprog godt tales af flere befolkningsgrupper.  Man må dog formode – ikke mindst for forhistoriske (ikke-globaliserede) perioders vedkommende, at det samme sprog kun har været talt af befolkningsgrupper, der havde noget til fælles og havde en nogenlunde grad af kontakt med hinanden – som sådan kunne den dermed også defineres som en befolkningsgruppe, blot i mindre snæver forstand. Men den vigtigste, noget oversete pointe er, at sådanne tilstande blot er en del af det samlede hele, som forskerne stræber efter at rekonstruere. Hvis et sprog har været talt af flere etnisk forskellige befolkningsgrupper, så er det ikke noget, der diskvalificerer metoden; det er blot ét ud af flere mulige scenarier, som den gode rekonstruktion i sidste ende skal kunne afdække.

Et andet kritikpunkt er, at de sprog, vi kender, altid udviser variation (det kan være i form af dialekter eller sociolekter; det kan være ord, der udtales anderledes, når de har en særlig betoning [fx tab af -g [j] i både jeg og dig i dansk jeg elsker dig]; eller det kan være ord, der kan udtales i fri variation [fx når man inden for det samme lille dialektområde, ja ligefrem hos det samme menneske kan høre to konkurrerende former som túnnel og tunnél]). På grund af vores kendskab til denne sproglige variation, siger kritikerne, er det uheldigt, når vi vil rekonstruere en enkelt urform, som alle senere former i dattersprogene går tilbage til. Kritikerne slår dog her en åben dør ind, idet sprogforskerne faktisk allerede kommer frem til masser af sproglig variation, når de rekonstruerer forhistoriske sprogstadier. Samtidig må man forstå, at dialektal opsplitning i sig selv viser tilbage til et fælles udgangspunkt – det er en del af selve definitionen af en dialektal opsplitning, at variationerne udviser samme form for systematiske overensstemmelser, som sprogene gør – og når det nogle gange ikke er tilfældet, er det igen fordi billedet forstyrres af kontakt mellem nabosprogformerne, kontamination, ekspressivitet m.m. Der er altså de samme ting på spil, som når man sammenligner selvstændige sprog. Og vigtigst: Igen er kompleksiteten ikke noget, der bør afholde forskerne fra at udrede trådene; blot er der tale om en lidt mere vanskelig del af den samlede opgave, det er at rekonsturere fortidens sproglige landskab.

Det er især ved rekonstruktionen af ordforrådet, afgrænsninger af leksemer (selvstændige ord) og deres betydninger, der udgør en udfordring for sprogforskerne.  Det skyldes ikke mindst, at ordforrådet afspejler den verden, vi lever i – ikke kun den fysiske verden, men også de forestillinger og koncepter, vores samfund bygger på. Sprog har ord for de koncepter, det har brug for at have ord for. Og de koncepter, der spillede en rolle i fortiden, kan være nogle helt andre end nutidens. Som den britiske forfatter Leslie P. Hartley formulerede det i de berømte første linjer af romanen The Go-Between (1953): ”Fortiden er et fremmed land. De gør ting anderledes dér.
Sommersolhverv over Stonehenge. Foto: Andrew Dunn.

Sommersolhverv over Stonehenge. Foto: Andrew Dunn.

Sprogforskerne må derfor i deres udredning ikke bare overføre nutidens ordbetydninger til rekonstruktionerne, men holde øje med hvad der i første omgang kan se ud som besynderlige sammenhænge. Mystikken breder sig, når fx ord for ’soldaterudrustning’, ’graviditet’ og bestemte måneder ser ud til at have haft samme benævnelse i flere gamle indoeuropæiske sprog og stadig har det i litauisk, hvor šárvas både betyder ’menstruation’, ’panser, harnisk, våben’, og i 1700-tallet desuden kunne have betydningen ’december’. Men den fælles betydning har nok været ’(tegn på) overgang til ny forventet fase’ og har været vigtig ved livets overgangsriter, ikke mindst overgangen fra barn til voksen, hvor kvinden blev kønsmoden og manden våbenfør. Den har samtidig kunnet henvise til andre forventede nye faser som solhvervet samt ny og fuldmånen. Og solhverv finder jo sted i juni og december. Hos bl.a. tokharerne var den første nymåne efter solhverv vigtig, som man bl.a. kan læse om i en ny artikel af Douglas Q. Adams i Tocharian and Indo-European Studies.

Religion og kosmologi er selvsagt et besværligt område at rekonstruere. Men også mere jordnære ting som redskaber og produktionsmetoder frembyder deres udfordringer, og her må viden om arkæologiske fund og opfindelsernes historie sammenholdes med den sproglige viden. Den amerikanske sprogforsker Craig Melchert har for nylig påpeget, at det hittitiske verbum huwapp-, man traditionelt har sammenholdt med ordet væve og dets slægtninge i andre indoeuropæiske sprog, slet ikke betyder ’flette, snøre sammen’ og lignende ting, men tværtimod ’kaste’; bl.a. derfor mener han at kunne afvise, at de to ord er beslægtede. Her er det imidlertid godt at vide, at dét at kaste er noget helt centralt i væveprocessen. På engelsk hedder en trend warp, afledt af et verbum for ‘kaste’, jf. dansk verfe, tysk werfen;, og at slå skyttelen hedder på engelsk to throw the shuttle. Det er også godt at vide, at disse og andre basale principper for vævning har været stort set de samme siden sumererne.

Klippegrævlingerne ligner ikke deres nærmeste slægtninge, elefanterne. Pga. folketaksonomi kalder vi dem "-grævlinger" og ikke fx "klippeelefanter".

Klippegrævlingerne ligner ikke deres nærmeste slægtninge, elefanterne. Pga. folketaksonomi kalder vi dem "-grævlinger" og ikke fx "klippeelefanter".

En anden udfordring er folketaksonomien, som er relevant ved rekonstruktionen af ord for dyr og planter. Vores biologiske viden er stor i dag, og vi mener ligesom for sprogenes vedkommende med rimelig sikkerhed at kunne klassificere verdens dyre- og plantearter efter hvor tæt de er beslægtet med hinanden (forskellen er, at vi ikke ved, om alle sprog faktisk er beslægtet med hinanden, som vi ved det med livets forskellige former). Det er ikke altid, at der er tale om organismer, hvis fysiske udtryk er ens. Fx er elefantarternes nærmeste slægtninge de små klippegrævlinger, der i oldtiden fandtes i Europa (navnet Spanien menes at stamme fra det fønikiske ord for klippegrævling), men i dag er begrænset til Afrika og Mellemøsten. Alene navnet klippegrævling afslører fænomenet folketaksonomi; dyrets fysiske udtryk er med til at bestemme dets navn, og de hedder derfor noget med grævling,men er i virkeligheden meget nærmere beslægtet med elefanterne end med grævlingen. Det kendteste eksempel på folketaksonomi er nok beskrivelsen af hvaler som fisk, selvom de er pattedyr; jf. den ældre betegnelse hvalfisk. En blæksprutte hedder på svensk på samme måde en bläckfisk. Fortidens mennesker havde ikke den samme viden om dyrenes udviklingslinjer, men må have brugt andre kriterier – ligesom i øvrigt de fleste af nutidens lægfolk, der ikke lige er orienteret om biologisk forskning ned i detaljen. Vores forfædre kan have haft helt andre kriterier for gruppering af organismerne end dem, der virker logisk for os. Man kunne fx forestille sig, at planter blev grupperet efter deres medicinske virkning eller anden samfundsmæssig nytteværdi. Eller der kunne ligge mytologiske forestillinger bag sammenkædningen af hinanden biologisk fjerntstående dyrearter, jf. de indfødte australske folks forestillinger om, at nogle mennesker er tættere beslægtet med bestemte dyrearter som kænguruen end med andre mennesker. Det er dog vigtigt at skille folketaksonomi fra almindelige sammenligning af landdyr med havdyr af samme form og opførsel, hvor folk generelt godt er klar over, at der ikke er tale om nært beslægtede dyr (jf. søhest, søko, søløve). Et af mine undersøgelsesområder har været ord for mustelider (dyr af mårfamilien) omkring Østersøen, hvorunder etymologien til ordet mink (nu om et amerikansk dyr, men oprindelig betegnelsen for den europæiske  flodilder eller nertzen) er blevet afdækket. Da både de gamle grækere, romerne og flere finsk-ugriske folk har haft samme betegnelse for dyr af mårfamilien og fisken ferskvandskvabbe, er det sandsynligt, at navnet på minken har samme oprindelse som det baltoslaviske ord for denne fiskeart, fx litauisk menkė. Mange af benævnelserne på disse pattedyr rundt om Østersøen er låneord pga. den intensive pelshandel i området fra Romertiden til i dag. Fisken kan i en bestemt positur minde meget om en væsel, så de fælles betegnelser for de to dyr bunder næppe i andet end lighed og opførsel (de er begge hurtige rovdyr).

Der er mange usikkerhedsmomenter, og et vigtigt parameter er derfor ”det samlede billede” (den schweiziske sprogforsker Ferdinand de Saussure udtrykte det i 1912 med ordene un système ou tout se tient ’et system, hvor alt hænger sammen’).

Pottemagerhjulet kom før vognhjulet.

Pottemagerhjulet kom før vognhjulet.

Når ord i indoeuropæiske sprog for dyr og planter fra den tempererede fastlandsklima samt vejrfænomener knyttet hertil alle peger på et hjemland (et såkaldt urhjem) i Sydrusland, har det mindre betydning, at man ikke kan påvise fælles ord for ’stør’ (selvom flere størarter også i Bronzealderen levede i Sortehavet og floderne nord derfor) eller ’hyld’ (selvom de forskellige arter af hyld er udbredt over hele det vestlige Eurasien), og det har endvidere kun en mindre betydning, at folkeslag, der ikke bor i områder med sne og hav, alligevel som regel har ord for disse fænomener. De folkeslag, der traditionelt har boet længst væk fra havet, mongolerne og tibetanerne, har kaldt deres hhv. militære og åndelige leder for Djengis Khan (‘havets hersker’) og Dalai Lama (‘visdommens hav’). Når det samlede ordforråd fortæller os, at det folk, der talte urindoeuropæisk, havde heste og vogne, så har det ligeledes kun en mindre betydning, at ordet for ’hjul’ (som man af sproglige grunde kan se er dannet netop på dét stadium i sprogets historie) ikke behøver henvise til en vognhjul, men i første omgang lige så godt kan have været ordet for pottemagerhjul, der senere er blevet overført til opfindelsen vognhjul i alle sprogene. Det samlede billede peger henimod et en nomadekultur med husdyravl og nogle afgrøder i en tempereret fastlandszone, sandsynligvis nord for Sortehavet i Bronzealderen. De havde en rigt facetteret gudeverden, til en vis grad også lavere overnaturlige væsener, og et særligt episk formelsprog. Betegnelser for de fleste metaller og kulturplanter er derimod vandreord, der kan være kommet til indoeuropæerne udefra.

Vi kan ikke være decideret sikre på noget, men i forskningen stræber vi efter at genskabe det mest sandsynlige scenario. Når vi en gang imellem må ændre opfattelse, skal vi være glade for det, for det betyder, at vi er blevet klogere. Og når forskerne bliver klogere, bliver samfundet det gerne med dem. Mange vil heldigvis sige, at det er meningsfyldt i sig selv at lære om fortiden, fordi det er en del af udforskningen af verden; men samtidig er studiet af fortiden vigtigt af en anden grund, nemlig den, at fortiden – selvom den er et fremmed land – ofte alligevel har meget til fælles med nutiden. Forskningen gør os derfor også klogere på nutiden – og giver os mulighed for at træffe vores valg på et mere oplyst grundlag.

Call for Papers: Etymology and the European Lexicon

kuastud1maj08

Photo by Anne Trap-Lind.


Etymology and the European Lexicon

14th Congress of the Indogermanische Gesellschaft
University of Copenhagen, 17-22 September 2012

 

 

 
Dear Colleagues,

We are pleased to announce that the 14th Congress (Fachtagung) of the Indogermanische Gesellschaft / Society for Indo-European Studies / Société des Études Indo-Européennes will be held in Copenhagen from Monday 17 to Saturday 22 September 2012, and will be hosted by Roots of Europe at the University of Copenhagen.

The 14th Congress is dedicated to the theme of Etymology and the European Lexicon. Priority will be given to submissions which raise issues of general relevance to Indo-European studies, rather than dealing with isolated problems within individual branches; however, all submissions relating to this general theme are welcome.

Possible subjects or subthemes could include the subgrouping of the Indo-European languages (e.g. NW Indo-European, Balkan Indo-European, the Centum-Satem division, Italo-Celtic, Balto-Slavic), the European lexicon as evidence for when and how Europe became Indo-Europeanized (e.g. semantic “packages”, Wörter und Sachen, culture-words), issues relating to pre-IE substratum languages, or to conditions in other European language families (Vasconic, Tyrrhenian, Uralic, Altaic, Semitic etc.) that may shed new light on IE or on the relations between IE and these languages.

There will be no keynote speakers or parallel sessions; all submissions will be given equal consideration, but slots are limited.

Authors wishing to have a paper considered for the congress should submit an abstract of no more than 1,000 words (not including references) to rootsofeurope@hum.ku.dk. The closing date for submission of abstracts is the 20 February 2012. Accepted papers must not be published before the time of the conference.

Further information, including registration forms and information regarding travel and accommodation, will be posted on the website of Roots of Europe (rootsofeurope.ku.dk) in due time.

Inquiries should be directed to the secretaries at Roots of Europe: Janus Bahs Jacquet (jacquet@hum.ku.dk) and Tobias Mosbæk Søborg (tms@hum.ku.dk).

Best regards from
Jens Elmegård Rasmussen
on behalf of the organizing committee, the Roots of Europe team in Copenhagen

Long-range shooting with recoil

S.A. Burlak, M.A. Zhivlov and I.B. Itkin have reviewed Jens Elmegård Rasmussen & Thomas Olander (eds.): Internal Reconstruction in Indo-European (2008) in the latest issue of Voprosy jazykoznanija (5, 2010:130-135). I find it positive that the reviewers take the time to thoroughly discuss most of the individual articles, and even more so that they devote almost one and a half columns to my contribution, “Internal Reconstruction vs. External Comparison: The Case of the Indo-Uralic Laryngeals”. 41HenwlmkxL__SL500_AA300_

However, that gladness quickly turns to indignation as it becomes clear that the reader is presented with a distorted impression of the content. My etymologies are rejected without motivation, and the reader is not provided with any information about why they were proposed in the first place. The four or five main points of the article, although deducible from the abstract and conclusions, are practically left out of consideration.

The reviewers start out by characterizing me as an “adherent of the Nostratic hypothesis”, although this cannot be explicitly inferred from the article. I have an open mind on these matters, but as it happens, one of my main points is that Nostratic etymology, because it is too focused on a search for cognates between Indo-European (IE) and Afro-Asiatic, can lead to wrong conclusions about Indo-Uralic (IU), and that it can prove fruitful to carry out bilateral or trilateral comparison before turning to the multilateral one. I am focusing on relations between IE, Uralic, and Yukaghir, but this does not necessarily imply that I have a firm opinion on more distant relationships (primarily because I do not yet have sufficient knowledge of the other languages involved). IU does not equal Nostratic. We must distinguish between these different levels of macro-comparison (or, perhaps rather, different degrees of khalepo-comparison), even though long-rangers on one side as well as their critics on the other hardly ever do so.

Saami (long-range?) hunters depicted in Olaus Magnus: Historia gentibus septentrionalibus (1555)

Saami (long-range?) hunters depicted in Olaus Magnus: Historia gentibus septentrionalibus (1555)

The reviewers claim that my comparison of the IE word for ‘hand’ and Uralic ‘limb’ fails since the PIE reconstruction is in fact *ĝʰes-r/*ĝʰos-to- rather than *ĝʰes-nt-, thus not corresponding to PU *jäsVnV. It is true that the IE daughter languages point to *ĝʰes-r, *ĝʰos-to- (or ĝʰes-to-), while my protoform is the result of internal reconstruction. The stem surely does not exhibit a typical heteroclitic pattern, and it is conceivable that ‘hand’ (Hitt. kessar, Skt. hásta-) was earlier inflected like Hitt. gipessar, gipesn- ‘cubit, ell’, cf. Skt. gabhasti-. Most heteroclitics have stems alternating between nominative -r and oblique -n(t)-, and these are probably ultimately identical to each other as shown by Birgit Anette Olsen in several papers. I admit that this should have been mentioned explicitly, and that the IE reconstruction should have been more precise. However, this does not at all affect the validity of my comparison; no matter how you reconstruct the stem-element under discussion, it does not form part of the root in either group. I show this by a hyphen which the reviewers have unfortunately omitted in their rendering (*jäsVnV instead of *jäsV-nV). They do not seem to take the root comparison proper into account, nor do they evaluate this or any other sound correspondences presented.

As for *kumte ‘wide; approximate number’, the reviewers claim that the latter meaning does not exist. In the article, however, I refer explicitly to Björn Collinder (in Die Sprache 13:182) to whom we owe the IU etymology, and the reconstructed meaning is based on Collinder’s examples: “Fi. kymmenkunta ‘etwa zehn’, satakunta ‘ungefähr hundert’, kyläkunta ‘Dorfgemeinde’. Wogulisch hånt bedeutet ‘Heer’, ungarisch had ‘Heer, Familie, Schar’”. The reviewers seem to care only about forms mentioned in Károly Rédei’s Uralisches Etymologisches Wörterbuch.collind1

They subsequently claim that I should reconstruct *kaswa, not *kawk-sa- for ‘high’, but this is not my idea either. I refer loud and clear to Jorma Koivulehto 1991 (Uralische Evidenz für die Laryngaltheorie); again, my references have been ignored by the reviewers.

And so it continues: Simply stating that PIE *h3meyĝʰ- ‘urinate’ cannot be compared to Proto-Yukaghir (PY) *onćə- ‘water’ does not count as proper scholarly criticism. One might just as well claim that Arm. get ‘river’ cannot be compared to Alb. ujë ‘water’. The claim obviously requires an accompanying explanation, and I give that to the reader, but the reviewers not only forget to mention the third relative, PU *kunće ‘urine; urinate’, semantically reminiscent of the PIE form while at the same time superficially similar to the PY one; they also withhold from the reader the sound-laws that fully account for every single part of the lexemes in question, including the loss of the h3 correspondent in Yukaghir. As I present it, the phonological correspondence is entirely regular. Ironically, while I regard this as one of the most striking cognate sets (it would never be taken for a loanword), the reviewers rather use it as a prototypical example of the invalidity of my comparisons.

Finally, I am criticized for equating the IE item *ĝʰalgʰ- ‘pole, stake’ with as many as three Uralic ones. Now, first of all, I write “and/or” between the Uralic items, obviously indicating that they are normally considered distinct, and that, although they can formally correspond to the IE item, they need not all be related to it nor to each other. Secondly, it is quite normal in Uralic linguistics to separate roots if no known derivational relationship can be applied to them, even in cases where the semantics, the physical similarities and the distribution among the daughter-branches tell us that they are probably ultimately related, albeit in ways that we have not yet uncovered. It is important to note in this respect that the three reconstructed forms are from different chronological stages; *jälŋV ‘tree trunk’ is Proto-Uralic, *jalka ‘leg, foot’ is Fenno-Ugric, while *jalaka ‘elm’ is Balto-Fennic.

Of course none of the etymologies would be convincing if I presented them in the way that the reviewers claim that I do. I conclude that none of their objections appears to be valid.

I find it a bit odd that as many as three reviewers can agree on such ill-founded criticism, especially when their main point is that in Copenhagen, like everywhere else, we use the wrong methodology. It is very easy to refute critique of that kind, but it is still a pity that you have to meet it even from reviewers otherwise known as serious and excellent linguists.